Monthly Archives: April 2017

Tình yêu và sự hòa hợp

Chúng ta thường sử dụng những tính từ như ”nghĩa vụ”, ”bổn phận” hay ”trách nhiệm” để miêu tả và ràng buộc các mối quan hệ trong gia đình, xã hội. Và đôi khi con người ta để ý quá nhiều đến tính chất của sự việc mà quên đi bản chất của mọi vấn […]

The very last classes

We spend a lot of time talking how to implement digital projects, or simply about change management in Cultural & Political Management, how cute is &$#^… Most of the time, though, we rarely notice how perfect our DP’s teacher is when he unconsciously swears in front of the whole class, or the sincere thanks from Pro […]