Monthly Archives: March 2018

April’s song

Faun is a German band formed in 1998 who play pagan folk, darkwave and medieval music. The originality of their music style is that they fall back to “old” instruments, and the singing is always the center of attention. The vocals are performed in a variety of languages, including German, Latin, Greek, and Scandinavian languages. […]

Indo – European language

Việc học ngôn ngữ trong thời đại ngày nay là việc gần như là bắt buộc, ở bất kỳ ngành nghề. Khi hội nhập càng sâu, biên giới giữa các quốc gia dường như chỉ còn xuất hiện trên…giấy tờ, thì việc biết nhiều hơn một ngôn ngữ không chỉ giúp mở rộng sự hiểu […]